Pagrindinės sąvokos:

Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

Pardavėjas – verslininkas, kuris siūlo ir parduoda prekes vartotojams.

Paslaugų teikėjas – verslininkas, kuris siūlo ir atlygintinai suteikia paslaugas vartotojams.

Reikalavimas – vartotojas, manantis, kad pardavėjas ar paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Portalo valdytojas – asociacija Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (LVOA).

VTAĮ – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6020/myOzgWOOqX)

 Portalo reikalauk.lt paslaugomis vartotojai naudojasi savanoriškai.